تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
ادبیات عرب 
دانشگاه شهید چمران اهواز 
 
فوق لیسانس 
 
علوم قران و حدیث 
دانشکده اصول دین قم 
 
خارج